Kompakt Fixed-Output

Datenblätter


Kompakt Fixed-Output – verfügbare Produkte
Dokument      Beschreibung      Größe      Datum       
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
Driver_LC_42W_900-1050mA_flexC_SR_SNC4_de.pdf
Driver LC 42 W 900-1050 mA flexC SR SNC4
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber1,62 MB 08.09.2023
neu
Driver_LC_25W_450-600mA_flexC_SR_SNC4_de.pdf
Driver LC 25 W 450-600 mA flexC SR SNC4
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber1,61 MB 08.09.2023
neu
Driver_LC_42W_900-1050mA_flexC_SC_SNC4_de.pdf
Driver LC 42 W 900-1050 mA flexC SC SNC4
Fixed-Output LED-Treiber1,94 MB 08.09.2023
neu
Driver_LC_25W_450-600mA_flexC_SC_SNC4_de.pdf
Driver LC 25 W 450-600 mA flexC SC SNC4
Fixed-Output LED-Treiber2 MB 08.09.2023
neu
Driver_LC_36W_700-850mA_flexC_SR_SNC4_de.pdf
Driver LC 36 W 700-850 mA flexC SR SNC4
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber1,61 MB 19.07.2023
Driver_LC_17W_250-400mA_flexC_SR_SNC4_de.pdf
Driver LC 17 W 250-400 mA flexC SR SNC4
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber1,61 MB 19.07.2023
Driver_LC_10W_150-250mA_flexC_SR_SNC4_de.pdf
Driver LC 10 W 150-250 mA flexC SR SNC4
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber1,6 MB 19.07.2023
Driver_LC_17W_250-400mA_flexC_SC_SNC4_de.pdf
Driver LC 17 W 250-400 mA flexC SC SNC4
Fixed-Output LED-Treiber1,94 MB 19.07.2023
Driver_LC_10W_150-250mA_flexC_SC_SNC4_de.pdf
Driver LC 10 W 150-250 mA flexC SC SNC4
Fixed-Output LED-Treiber1,88 MB 19.06.2023
Driver_LC_14W_100-400mA_42V_flexC_NF_SC_EXC3_de.pdf
Driver LC 14 W 100-400 mA 42 V flexC NF SC EXC3
Fixed-Output LED-Treiber2,34 MB 15.09.2022
Driver_LC_28W_300-700mA_42V_flexC_NF_SC_EXC3_de.pdf
Driver LC 28 W 300-700 mA 42 V flexC NF SC EXC3
Fixed-Output LED-Treiber2,04 MB 21.10.2022
Driver_LC_38W_650-1050mA_42V_flexC_NF_SC_EXC3_de.pdf
Driver LC 38 W 650-1050 mA 42 V flexC NF SC EXC3
Fixed-Output LED-Treiber2,35 MB 15.09.2022
Driver_LC_20W_100-1050mA_44V_NF_SR_EXC3_de.pdf
Driver LC 20 W 100–1050 mA 44 V NF SR EXC3
Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber2 MB 07.06.2023
Driver_LC_27W_100-500mA_54V_NF_SR_EXC3_de.pdf
Driver LC 27 W 100–500 mA 54V NF SR EXC3
Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber1,85 MB 07.06.2023
Driver_LC_45W_450-1050mA_54V_NF_SR_EXC3_de.pdf
Driver LC 45 W 450–1050 mA 54V NF SR EXC3
Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber1,85 MB 07.06.2023
TALEXXdriver_LC_10W_150-400mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 10 W 150–400 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,27 MB 01.10.2021
TALEXXdriver_LC_10W_150-400mA_flexC_SC_EXC_de.pdf
Driver LC 10 W 150–400 mA flexC SC EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,69 MB 19.09.2023
neu
TALEXXdriver_LC_10W_150-400mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 10 W 150–400 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,59 MB 02.06.2023
TALEXXdriver_LC_17W_250-700mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 17 W 250–700 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,26 MB 01.10.2021
TALEXXdriver_LC_17W_250-700mA_flexC_SC_EXC_de.pdf
Driver LC 17 W 250–700 mA flexC SC EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,87 MB 19.09.2023
neu
TALEXXdriver_LC_17W_250-700mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 17 W 250–700 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,65 MB 01.10.2021
TALEXXdriver_LC_25W_350-1050mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 25 W 350–1050 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,3 MB 01.10.2021
TALEXXdriver_LC_25W_350-1050mA_flexC_SC_EXC_de.pdf
Driver LC 25 W 350–1050 mA flexC SC EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,68 MB 19.09.2023
neu
TALEXXdriver_LC_25W_350-1050mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 25 W 350–1050 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,59 MB 02.06.2023
TALEXXdriver_LC_45W_500-1400mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 45 W 500–1400 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,27 MB 01.10.2021
TALEXXdriver_LC_45W_500-1400mA_flexC_SC_EXC_de.pdf
Driver LC 45 W 500-1400 mA flexC SC EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,7 MB 02.06.2023
TALEXXdriver_LC_45W_500-1400mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 45 W 500–1400 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,57 MB 02.06.2023
TALEXXdriver_LC_60W_900-1750mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 60 W 900–1750 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,23 MB 01.10.2021
TALEXXdriver_LC_60W_900-1750mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 60 W 900–1750 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,53 MB 02.06.2023
TALEXXdriver_LC_100W_1100-2100mA_flexC_C_EXC_de.pdf
Driver LC 100 W 1100–2100 mA flexC C EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,29 MB 01.10.2021
TALEXXdriver_LC_100W_1100-2100mA_flexC_SR_EXC_de.pdf
Driver LC 100 W 1100–2100 mA flexC SR EXC
Konstantstrom-LED-Driver, ready2mains-kompatibel1,59 MB 02.06.2023
Driver_LC_15W_350mA_fixC_SRL_ADV2_de.pdf
Driver LC 15 W 350 mA fixC SRL ADV2
Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber mit Zugentlastung1,49 MB 20.06.2022
Driver_LC_21W_500mA_fixC_SRL_ADV2_de.pdf
Driver LC 21 W 500 mA fixC SRL ADV2
Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber mit Zugentlastung1,5 MB 20.06.2022
Driver_LC_25W_600mA_fixC_SRL_ADV2_de.pdf
Driver LC 25 W 600 mA fixC SRL ADV2
Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber mit Zugentlastung1,5 MB 20.06.2022
Driver_LC_30W_700mA_fixC_SRL_ADV2_de.pdf
Driver LC 30 W 700 mA fixC SRL ADV2
Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber mit Zugentlastung1,49 MB 12.05.2023
Driver_LC_34W_800mA_fixC_SRL_ADV2_de.pdf
Driver LC 34 W 800 mA fixC SRL ADV2
Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber mit Zugentlastung1,5 MB 20.06.2022
Driver_LC_38W_900mA_fixC_SRL_ADV2_de.pdf
Driver LC 38 W 900 mA fixC SRL ADV2
Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber mit Zugentlastung1,51 MB 20.06.2022
Driver_LC_44W_1050mA_fixC_SRL_ADV2_de.pdf
Driver LC 44 W 1050 mA fixC SRL ADV2
Unabhängiger Konstantstrom-LED-Treiber mit Zugentlastung1,5 MB 20.06.2022
Driver_LC_7W_180mA_fixC_SC_ADV2_de.pdf
Driver LC 7 W 180 mA fixC SC ADV2
Fixed-Output LED-Treiber1,42 MB 11.04.2022
Driver_LC_7W_180mA_fixC_SR_ADV2_de.pdf
Driver LC 7 W 180 mA fixC SR ADV2
Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung1,26 MB 31.05.2021
Driver_LC_8W_200mA_fixC_SC_ADV2_de.pdf
Driver LC 8 W 200 mA fixC SC ADV2
Fixed-Output LED-Treiber1,42 MB 11.04.2022
Driver_LC_8W_200mA_fixC_SR_ADV2_de.pdf
Driver LC 8 W 200 mA fixC SR ADV2
Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung1,26 MB 31.05.2021
Driver_LC_10W_250mA_fixC_SC_ADV2_de.pdf
Driver LC 10 W 250 mA fixC SC ADV2
Fixed-Output LED-Treiber1,43 MB 11.04.2022
Driver_LC_10W_250mA_fixC_SR_ADV2_de.pdf
Driver LC 10 W 250 mA fixC SR ADV2
Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung1,26 MB 31.05.2021
Driver_LC_13W_300mA_fixC_SC_ADV2_de.pdf
Driver LC 13 W 300 mA fixC SC ADV2
Fixed-Output LED-Treiber1,43 MB 11.04.2022
Driver_LC_13W_300mA_fixC_SR_ADV2_de.pdf
Driver LC 13 W 300 mA fixC SR ADV2
Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung1,27 MB 31.05.2021
Driver_LC_14W_350mA_fixC_SC_ADV2_de.pdf
Driver LC 14 W 350 mA fixC SC ADV2
Fixed-Output LED-Treiber1,43 MB 11.04.2022
Driver_LC_14W_350mA_fixC_SR_ADV2_de.pdf
Driver LC 14 W 350 mA fixC SR ADV2
Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung1,27 MB 31.05.2021
Driver_LC_15W_350mA_fixC_SC_ADV2_de.pdf
Driver LC 15 W 350 mA fixC SC ADV2
Fixed-Output LED-Treiber1,71 MB 11.04.2022
Driver_LC_21W_500mA_fixC_SC_ADV2_de.pdf
Driver LC 21 W 500 mA fixC SC ADV2
Fixed-Output LED-Treiber1,72 MB 11.04.2022
Driver_LC_21W_500mA_fixC_SR_ADV2_de.pdf
Driver LC 21 W 500 mA fixC SR ADV2
Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung1,14 MB 12.04.2022
Driver_LC_25W_600mA_fixC_SC_ADV2_de.pdf
Driver LC 25 W 600 mA fixC SC ADV2
Fixed-Output LED-Treiber1,72 MB 11.04.2022
Driver_LC_25W_600mA_fixC_SR_ADV2_de.pdf
Driver LC 25 W 600 mA fixC SR ADV2
Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung1,2 MB 21.06.2022
Driver_LC_30W_700mA_fixC_SC_ADV2_de.pdf
Driver LC 30 W 700 mA fixC SC ADV2
Fixed-Output LED-Treiber1,72 MB 11.04.2022
Driver_LC_30W_700mA_fixC_SR_ADV2_de.pdf
Driver LC 30 W 700 mA fixC SR ADV2
Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung1,21 MB 21.06.2022
Driver_LC_34W_800mA_fixC_SC_ADV2_de.pdf
Driver LC 34 W 800 mA fixC SC ADV2
Fixed-Output LED-Treiber1,72 MB 11.04.2022
Driver_LC_35W_800mA_fixC_SR_ADV2_de.pdf
Driver LC 35 W 800 mA fixC SR ADV2
Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung1,19 MB 21.06.2022
Driver_LC_38W_900mA_fixC_SC_ADV2_de.pdf
Driver LC 38 W 900 mA fixC SC ADV2
Fixed-Output LED-Treiber1,73 MB 11.04.2022
Driver_LC_38W_900mA_fixC_SR_ADV2_de.pdf
Driver LC 38 W 900 mA fixC SR ADV2
Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung1,2 MB 21.06.2022
Driver_LC_44W_1050mA_fixC_SC_ADV2_de.pdf
Driver LC 44 W 1050 mA fixC SC ADV2
Fixed-Output LED-Treiber1,66 MB 11.04.2022
Driver_LC_44W_1050mA_fixC_SR_ADV2_de.pdf
Driver LC 44 W 1050 mA fixC SR ADV2
Unabhängiger LED-Treiber mit Zugentlastung1,21 MB 21.06.2022
Driver_LC_20W_350_500_700mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 20 W 350/500/700 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber1,27 MB 07.03.2023
Driver_LC_25W_350-600mA_flexC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 25 W 350-600 mA flexC SC ADV
Konstantstrom-LED-Treiber1,82 MB 14.11.2022
Driver_LC_35W_500-800mA_flexC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 35 W 500-800 mA flexC SC ADV
Konstantstrom-LED-Treiber1,83 MB 12.04.2022
Driver_LC_35W_350_500mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 35 W 350/500 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber1,38 MB 20.12.2021
Driver_LC_35W_700_800_1050mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 35 W 700/800/1050 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber1,41 MB 04.06.2021
Driver_LC_40W_800-1050mA_flexC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 40 W 800-1050 mA flexC SC ADV
Konstantstrom-LED-Treiber1,82 MB 11.04.2022
Driver_LC_42W_700_900_1050mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 42 W 700/900/1050 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber1,41 MB 20.12.2021
Driver_LC_50W_900-1200mA_flexC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 50 W 900-1200 mA flexC SC ADV
Konstantstrom-LED-Treiber1,89 MB 12.04.2022
Driver_LC_60W_1000-1400mA_flexC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 60 W 1000-1400 mA flexC SC ADV
Konstantstrom-LED-Treiber1,91 MB 11.04.2022
Driver_LC_60W_1050_1200_1400mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 60 W 1050/1200/1400 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber1,42 MB 20.12.2021
Driver_LC_25_30_35_40W_600_700_800_900mA_fixC_C_ADV_de.pdf
Driver LC 25/30/35/40 W 600/700/800/900 mA fixC C ADV
Konstantstrom-LED-Treiber1,2 MB 12.04.2022
Driver_LC_25_30_35_40W_600_700_800_900mA_fixC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 25/30/35/40 W 600/700/800/900 mA fixC SC ADV
Konstantstrom-LED-Treiber2,01 MB 11.04.2022
Driver_LC_60W_1050mA_fixC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 60 W 1050 mA fixC SC ADV
Konstantstrom-LED-Treiber1,56 MB 07.03.2023
Driver_LC_14W_250-350mA_flexC_R_ADV2_de.pdf
Driver LC 14 W 250-350 mA flexC R ADV2
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau – rund1,19 MB 02.03.2022
Driver_LC_24W_500-600mA_flexC_R_ADV2_de.pdf
Driver LC 24 W 500-600 mA flexC R ADV2
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau – rund1,16 MB 02.03.2022
Driver_LC_24W_500-600mA_flexC_R_ADV2_F_de.pdf
Driver LC 24 W 500-600 mA flexC R ADV2 F
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau – rund996 KB 19.05.2021
Driver_LC_32W_700-800mA_flexC_R_ADV2_de.pdf
Driver LC 32 W 700-800 mA flexC R ADV2
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau – rund1,16 MB 02.03.2022
Driver_LC_36W_850-900mA_flexC_R_ADV2_de.pdf
Driver LC 36 W 850-900 mA flexC R ADV2
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau – rund1,16 MB 02.03.2022
Driver_LC_10W_250mA_fixC_R_ADV_de.pdf
Driver LC 10 W 250 mA fixC R ADV
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau867 KB 26.06.2020
Driver_LC_14W_350mA_fixC_R_ADV_de.pdf
Driver LC 14 W 350 mA fixC R ADV
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau868 KB 26.06.2020
Driver_LC_20W_500mA_fixC_R_ADV_de.pdf
Driver LC 20 W 500 mA fixC R ADV
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau933 KB 26.06.2020
Driver_LC_24W_600mA_fixC_R_ADV_de.pdf
Driver LC 24 W 600 mA fixC R ADV
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau928 KB 26.06.2020
Driver_LC_28W_700mA_fixC_R_ADV_de.pdf
Driver LC 28 W 700 mA fixC R ADV
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau925 KB 26.06.2020
Driver_LC_32W_800mA_fixC_R_ADV_de.pdf
Driver LC 32 W 800 mA fixC R ADV
Fixed-Output-LED-Treiber für den Leuchteneinbau923 KB 26.06.2020
Driver_LC_10W_250mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 10 W 250 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1009 KB 20.06.2022
TALEXXdriver_LC_10W_350_500_700mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 10 W 350/500/700 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,16 MB 21.06.2022
TALEXXdriver_LC_10W_250_350_500_700mA_fixC_SR_SNC_de.pdf
Driver LC 10 W 250/350/500/700 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,47 MB 21.06.2022
Driver_LC_13W_300mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 13 W 300 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,01 MB 20.06.2022
TALEXXdriver_LC_13_15W_300_350mA_fixC_SR_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 13/15 W 300/350 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,31 MB 21.06.2022
Driver_LC_15W_350mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 15 W 350 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1 MB 20.06.2022
TALEXXdriver_LC_15_20_25W_350_500_700_600mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 15/20/25 W 350/500/700/600 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,41 MB 10.05.2022
Driver_LC_20W_350mA_fixC_C_SNC_de.pdf
Driver LC 20 W 350 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau994 KB 20.06.2022
TALEXXconverter_LC_30W_700mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 30 W 700 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,14 MB 09.03.2022
TALEXXconverter_LC_35W_350_500_800_1050mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 35 W 350/500/800/1050 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,29 MB 10.05.2022
TALEXXconverter_LC_40W_900mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 40 W 900 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,15 MB 09.03.2022
TALEXXdriver_LC_45W_1050mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 45 W 1050 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,13 MB 09.03.2022
TALEXXdriver_LC_50_60W_1200_700_1400mA_fixC_C_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 50/60 W 1200/700/1400 mA fixC C SNC
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,24 MB 21.06.2022
TALEXXdriver_LC_50_60W_1200_700_1400mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 50/60 W 1200/700/1400 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,35 MB 09.03.2022
DS_TALEXXconverter_LCI_30W_700mA_A120_de.pdf
Driver LCI 30 W 700 mA A120
Konstantstrom-LED-Driver818 KB 26.06.2020
DS_TALEXXconverter_LCI_33W_700mA_U010_de.pdf
Driver LCI 33 W 700 mA U010
Konstantstrom-LED-Driver813 KB 30.05.2011
TALEXXconverter_LCI_35W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 35 W 350/500/700/1050 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1010 KB 10.05.2022
TALEXXconverter_LCI_100W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 100 W 1400/1750/2100 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,12 MB 21.06.2022
TALEXXconverter_LCI_150W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 150 W 1750/2100/2450 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,12 MB 21.06.2022
ACU_SRL_BOX_de.pdf
ACU SRL BOX
SR-LINECT Anschlussbox1,32 MB 20.06.2023
Archiv (Produkte nicht mehr verfügbar)#archiv
Dokument Beschreibung Größe Datum  
Markierte Daten herunterladen
 Markierte Daten herunterladen
Driver_LC_21W_700mA_UNV_C_ADV_de.pdf
Driver LC 21 W 700 mA UNV C ADV
Konstantstrom-LED-Driver für den Leuchteneinbau1012 KB 10.12.2019
Driver_LC_31W_700mA_UNV_C_ADV_de.pdf
Driver LC 31 W 700 mA UNV C ADV
Konstantstrom-LED-Driver für den Leuchteneinbau1014 KB 10.12.2019
Driver_LC_15_20W_350_500mA_fixC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 15/20 W 350/500 mA fixC SC ADV
Konstantstrom-LED-Treiber1,59 MB 02.01.2020
Driver_LC_20W_350_500_700mA_flexC_SR_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 20 W 350/500/700 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver1,37 MB 23.05.2018
TALEXXdriver_LC_25_30_35_40W_600_700_800_900mA_fixC_C_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 25/30/35/40 W 600/700/800/900 mA fixC C ADV
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,31 MB 13.06.2018
TALEXXdriver_LC_25_30_35_40W_600_700_800_900mA_fixC_SC_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 25/30/35/40 W 600/700/800/900 mA fixC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver Leuchteneinbau oder unabhängiger Einbau2,43 MB 21.06.2018
Driver_LC_35W_350_500mA_flexC_SR_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 35 W 350/500 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver1,57 MB 23.05.2018
Driver_LC_35W_700_800_1050mA_flexC_SR_ADV_de.pdf
Driver LC 35 W 700/800/1050 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Treiber1,41 MB 04.06.2021
Driver_LC_35W_700_800_1050mA_flexC_SR_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 35 W 700/800/1050 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver1,6 MB 23.05.2018
Driver_LC_42W_700_900_1050mA_flexC_SR_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 42 W 700/900/1050 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver1,61 MB 25.10.2018
Driver_LC_47W_1050mA_fixC_SC_ADV_de.pdf
Driver LC 47 W 1050 mA fixC SC ADV
Konstantstrom-LED-Treiber1,91 MB 02.01.2020
TALEXXdriver_LC_60W_1050mA_fixC_SC_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 60 W 1050 mA fixC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)1,89 MB 13.06.2018
Driver_LC_60W_1050_1200_1400mA_flexC_SR_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 60 W 1050/1200/1400 mA flexC SR ADV
Unabhängiger Fixed-Output-LED-Driver1,61 MB 23.05.2018
Driver_LC_25W_350-600mA_flexC_SC_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 25 W 350-600 mA flexC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)2,8 MB 10.04.2018
Driver_LC_35W_500-800mA_flexC_SC_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 35 W 500-800 mA flexC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)2,36 MB 10.04.2018
Driver_LC_40W_800-1050mA_flexC_SC_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 40 W 800-1050 mA flexC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)2,34 MB 10.04.2018
Driver_LC_50W_900-1200mA_flexC_SC_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 50 W 900-1200 mA flexC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)2,34 MB 03.04.2018
Driver_LC_60W_1000-1400mA_flexC_SC_ADV_CN_de.pdf
Driver LC 60 W 1000-1400 mA flexC SC ADV
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)2,37 MB 05.06.2018
Driver_LC_20W_350mA_fixC_SR_SNC_de.pdf
Driver LC 20 W 350 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,11 MB 02.07.2018
TALEXXdriver_LC_20W_500_700mA_fixC_SR_SNC_50000h_de.pdf
Driver LC 20 W 500/700 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,34 MB 03.07.2018
TALEXXdriver_LC_25_30W_600_700mA_fixC_SC_SNC_de.pdf
Driver LC 25/30 W 600/700 mA fixC SC SNC
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)2,11 MB 03.07.2018
TALEXXdriver_LC_30W_700mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 30 W 700 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,23 MB 03.07.2018
TALEXXdriver_LC_35W_350_500_800_1050mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 35 W 350/500/800/1050 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,47 MB 03.07.2018
TALEXXdriver_LC_35_40_42W_800_900_1050mA_fixC_SC_SNC_de.pdf
Driver LC 35/40/42 W 800/900/1050 mA fixC SC SNC
Fixed-Output LED-Driver (als Leuchteneinbau oder unabhängig mit aufgeschnappter Zugentlastung)2,2 MB 03.07.2018
TALEXXdriver_LC_40W_900mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 40 W 900 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,23 MB 03.07.2018
TALEXXdriver_LC_45W_1050mA_fixC_SR_SNC_50000_de.pdf
Driver LC 45 W 1050 mA fixC SR SNC
Unabhängiger LED-Driver mit Zugentlastung1,19 MB 03.07.2018
TALEXXconverter_LCI_10W_350mA-900mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 10 W 350 – 900 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau851 KB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_10W_150mA-400mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 10 W 150 – 400 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau953 KB 30.06.2016
TALEXXconverter_LCI_10W_150mA-400mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 10 W 150 – 400 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,25 MB 18.03.2016
TALEXXconverter_LCI_15W_350_500_700mA_M020_de.pdf
Driver LCI 15 W 350/500/700 mA M020
Konstantstrom-LED-Driver631 KB 23.04.2018
TALEXXconverter_LCI_20W_350mA-900mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 20 W 350 – 900 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1006 KB 17.08.2016
TALEXXconverter_LCI_20W_350mA-900mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 20 W 350 – 900 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,18 MB 08.07.2016
TALEXXconverter_LCI_30W_700mA_M120_de.pdf
Driver LCI 30 W 700 mA M120
Konstantstrom-LED-Driver683 KB 23.04.2018
TALEXXconverter_LCI_35W_350mA-900mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 35 W 350 – 900 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau877 KB 04.05.2018
TALEXXconverter_LCI_35W_900mA-1750mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 35 W 900 – 1750 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau923 KB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_35W_350mA-900mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 35 W 350 – 900 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,17 MB 04.05.2018
TALEXXconverter_LCI_35W_900mA-1750mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 35 W 900 – 1750 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,19 MB 12.10.2016
TALEXXconverter_LCI_55W_900mA-1750mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 55 W 900 – 1750 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau842 KB 04.05.2018
TALEXXconverter_LCI_55W_900mA-1750mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 55 W 900 – 1750 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,19 MB 12.10.2016
TALEXXconverter_LCI_100W_900mA-1750mA_TOP_C_de.pdf
Driver LCI 100 W 900 – 1750 mA TOP C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,05 MB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_100W_900mA-1750mA_TOP_SR_de.pdf
Driver LCI 100 W 900 – 1750 mA TOP SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,6 MB 18.03.2016
TALEXXconverter_LCI_10W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 10 W 350/500/700 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,04 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_20W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 20 W 350/500/700 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,01 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_42W_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 42 W 900/1050 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau1,03 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_60_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 60 W 700/1050 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau944 KB 06.07.2017
TALEXXconverter_LCI_65_TEC_C_de.pdf
Driver LCI 65 W 1400/1750 mA TEC C
Fixed-Output LED-Driver für den Leuchteneinbau971 KB 26.06.2020
TALEXXconverter_LCI_10W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 10 W 350/500/700 mA TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,25 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_20W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 20 W TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,18 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_35W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 35 W TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,31 MB 20.10.2016
TALEXXconverter_LCI_42W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 42 W 900/1050 mA TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,33 MB 23.07.2018
TALEXXconverter_LCI_60W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 60 W 700/1050 mA TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,25 MB 21.10.2016
TALEXXconverter_LCI_65W_TEC_SR_de.pdf
Driver LCI 65 W TEC SR
Unabhängiger Fixed-Output LED-Driver1,24 MB 19.11.2012
TALEXXconverter_LCI_5W_350mA_de.pdf
Driver LCI 5 W 350 mA
Konstantstrom-LED-Driver887 KB 31.01.2020
TALEXXconverter_LCI_15W_350mA_de.pdf
Driver LCI 15 W 350 mA
Konstantstrom-LED-Driver903 KB 31.01.2020
TALEXXconverter_LCI_15W_700mA_de.pdf
Driver LCI 15 W 700 mA
Konstantstrom-LED-Driver903 KB 31.01.2020
TALEXXconverter_LCI_30W_700mA_de.pdf
Driver LCI 30 W 700 mA
Konstantstrom-LED-Driver904 KB 31.01.2020
DS_TALEXXconverter_LCI_50W_1050mA_R010_de.pdf
Driver LCI 50 W 1050 mA R010
Konstantstrom-LED-Driver897 KB 03.07.2018
DS_TALEXXconverter_LCI_55W_1400mA_R010_de.pdf
Driver LCI 55 W 1400 mA R010
Konstantstrom-LED-Driver897 KB 03.07.2018
TALEXXconverter_LCI_50W_1050mA_T020_de.pdf
Driver LCI 50 W 1050 mA T020
Konstantstrom-LED-Driver1,14 MB 03.07.2018
TALEXXconverter_LCI_55W_1400mA_T020_de.pdf
Driver LCI 55 W 1400 mA T020
Konstantstrom-LED-Driver1,14 MB 03.07.2018
DS_TALEXXconverter_LCI_50W_1050mA_N020_de.pdf
TALEXXconverter LCI 50 W 1050 mA N020
1-Kanal LED-Driver1 MB 27.08.2013
TALEXXconverter_LCI_55W_1400mA_O010_de.pdf
TALEXXconverter LCI 55 W 1400 mA O010
1-Kanal LED-Driver950 KB 25.04.2013
TALEXXconverter_LCCI_16W_de.pdf
Driver LCCI 16 W
Konstantstrom-LED-Driver818 KB 03.07.2018
DS_TALEXXconverter_LCCI_16W_Q010_de.pdf
TALEXXconverter LCCI 16 W Q010
LED-Driver816 KB 21.11.2011
I-SELECT_2_PLUG_PRE_EXC_Sets_de.pdf
I-SELECT 2 PLUG PRE / EXC Sets
Vorgefertigter Widerstand für Stromeinstellung360 KB 20.10.2017